Aktualizacja (last update / последнее обновление): 2020-12-20 - 12:00 UTC

#20yHAMonISS

Status QRV

Zapowiedzi QRV i orientacyjny status stacji organizatora.
Status nie odświeża się automatycznie! Proszę uzyć przycisku "odśwież" w przeglądarce.

QRV announcements and indicative status of the organizer's station.
The status does not update automatically! Please, use the REFRESH button in the browser.

Объявления QRV и ориентировочный статус станции организатора.
Статус не обновляется автоматически! Пожалуйста, используйте кнопку REFRESH в браузере.

Akcja dyplomowa: „20 lat aktywnej służby amatorskiej radiokomunikacyjnej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej”

Akcja krótkofalarska zorganizowana jest dla upamiętnienia i propagowania najistotniejszych zagadnień i wydarzeń związanych z 20. rocznicą uruchomiania sprzętu krótkofalarskiego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (skrót MSK, ang. ISS).

W 1996 roku ARISS rozpoczęło prace nad przygotowaniem sprzętu radioamatorskiego i umieszczeniem go na stacji orbitalnej. W 1999 roku w kosmosie połączono pierwsze moduły stacji wyprodukowane w Rosji i USA. Na początku listopada 2000 roku w ramach 1. Ekspedycji na MSK, na stacji zamieszkała pierwsza załoga. Udane próby nawiązania łączności przy użyciu radioamatorskiego sprzętu ze stacji kosmicznej, ze stacjami naziemnymi na Świecie, rozpoczęto 13 listopada 2000 roku. Próby te trwały kilka dni. W dniu 21 grudnia 2000 roku przeprowadzono pierwszą wcześniej zaplanowaną szkolną łączność ARISS. Podczas tego połączenia uczniowie ze szkoły w USA otrzymywali odpowiedzi bezpośrednio z kosmosu od astronauty z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Od tamtej pory zorganizowano ponad 1300 łączności ARISS na całym świecie, w tym dwadzieścia jeden dla uczniów z placówek edukacyjnych w Polsce.

W celu upamiętnienia tych historycznych wydarzeń, z inicjatywy polskiego mentora ARISS Europa, przy wsparciu krótkofalowców z polskich klubów krótkofalarskich: SP2ZIE, SP3POW, SP3YOR, SP5PMD, SP7POS, SP8YAY, SP9PKS (kolejność alfabetyczna) wcześniej organizujących łączność ARISS oraz przy wsparciu 27 Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK) Południowa Wielkopolska, a także Zarządu Głównego PZK oraz Stowarzyszenia Krótkofalowców i Radioamatorów Delta, w okresie od 13 listopada (00:00 UTC) do 21 grudnia 2020 roku (23:59 UTC) planuje się pracę stacji okolicznościowych jako akcję pod nazwą: „20 lat aktywnej służby amatorskiej radiokomunikacyjnej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej”.

Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie: https://ariss.pzk.org.pl/20yHAMonISS/.

1. Regulamin Dyplomu „20 lat aktywnej służby amatorskiej radiokomunikacyjnej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej”.

2. Wydawcą dyplomu jest Polski Związek Krótkofalowców (PZK) przy współpracy z ARISS oraz ze stacjami okolicznościowymi organizatorów: HF20ISS, SN20ISS, SN3ISS, HF7ISS, HF8ISS, HF9ISS, 3Z20ARISS, SO1SS.

3. Akcja dyplomowa trwa od dnia 13. listopada do 21. grudnia 2020 r. na wszystkich pasmach radiowych oraz dowolnymi emisjami zgodnie z przepisami danego kraju. Zachęcamy do prowadzenia łączności przez przemienniki i transpondery umieszone na satelitach.

4. Akcję wspierają również stacje dodatkowe, które mogą dołączyć w dowolnym momencie trwania akcji. Wykaz dodatkowych stacji będzie umieszczony na stronie akcji https://ariss.pzk.org.pl/20yHAMonISS/ oraz w systemie SPLOG. Dwustronna łączność z tymi stacjami jest liczona jak ze stacją organizatora.

5. Warunkiem zdobycia Dyplomu jest nawiązanie dwukierunkowych łączności radiowych:

a) przez stacje pracujące z Polski z co najmniej czterema różnymi stacjami organizatorów.

b) przez stacje pracujące z obszaru Europy (poza Polską) z co najmniej dwoma różnymi stacjami organizatorów.

c) przez stacje pracujące z obszaru poza Europą, z co najmniej jedną stacją organizatorów.

6. Dyplomy są tylko w wersji elektronicznej i są generowane automatycznie po spełnieniu w/w warunków. Plik z dyplomem będzie można pobierać z systemu SPLOG. Więcej informacji będzie dostępnych na stronie https://ariss.pzk.org.pl/20yHAMonISS/.

7. Nie przewiduje się dyplomu dla stacji nasłuchowych SWL. Stacje nasłuchowe objęte są osobną akcją, której warunki są podane na stronie https://ariss.pzk.org.pl/20yHAMonISS/#swl.

Koniec regulaminu.

Dodatkowe stacje to:

  • naziemna stacja ARISS IK1SLD we Włoszech.
  • F4KLX - stacja klubowa ISS Fan Club.
  • TM20ISS - specjalny znak okolicznościowy z Francji.

Award activity: "20 years of active amateur radiocommunication service on the International Space Station"

The HAM radio action is organized to commemorate and promote the most important issues and events related to the celebration of the 20th anniversary of the launch of HAM radio equipment at the International Space Station (ISS).

In 1996, ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) began work on the preparation of amateur radio equipment and placing it on an orbital station. In 1999, the first orbital station modules manufactured in Russia and the USA were connected in space. At the beginning of November 2000, as part of the 1st Expedition to the ISS, the first crew moved to the station. Successful attempts to establish communication using amateur radio equipment from the space station with earth stations around the world began on November 13, 2000. These trials were continued for several days. On December 21, 2000, the first pre-scheduled ARISS school contact was carried out. During this call, students from a school in the US received responses directly from space from an astronaut on board the International Space Station. Since then, over 1,300 ARISS contacts around the world have been organized, including twenty-one for students from educational institutions in Poland.

In order to commemorate these historical events, on the initiative of the Polish mentor ARISS Europe, with the support of amateurs from Polish amateur radio clubs: SP2ZIE, SP3POW, SP3YOR, SP5PMD, SP7POS, SP8YAY, SP9PKS (alphabetical order) which previously organized the ARISS contacts and with the assistance of the 27th Division of Polish Amateurs Radio Union (PZK) Południowa Wielkopolska, the Main Board of the PZK and - the Association of Amateur Radio and HAM operators Delta, in the period from November 13 (00:00 UTC) to December 21, 2020 (23:59 UTC) the operation of special stations is planned as an action under the name: "20 years of active amateur radiocommunication service on the International Space Station."

More information is at https://ariss.pzk.org.pl/20yHAMonISS/.

1. Regulations of the Award "20 years of active amateur radiocommunication service on the International Space Station".

2. The issuer of the award is the Polish Amateur Radio Union (PZK) in cooperation with the ARISS and the organizers' special stations: HF20ISS, SN20ISS, SN3ISS, HF7ISS, HF8ISS, HF9ISS, 3Z20ARISS, SO1SS.

3. The award activity lasts from November 13 to December 21, 2020, on all bands and emissions under the local regulations. We encourage you to conduct contacts through repeaters or transponders located on satellites.

4. The activity can be also supported by other stations. They can join any time during the activity period. List of the stations will be available at https://ariss.pzk.org.pl/20yHAMonISS/ and in the SPLOG system. two-way contact with those stations is counted as with the organizer's station.

5. The requirement for obtaining the Award (Diploma) is establishing two-way radio communication:

a) by stations from Poland with at least four different organizer stations.

b) by stations operating from the territory of Europe (except Poland) with at least two different stations of the organizers.

c) by stations operating outside Europe with at least one of the organizers' stations.

6. The awards (diplomas) are only in electronic form and are generated automatically after meeting the above-mentioned conditions. The diploma file can be downloaded from the SPLOG system. More details will be available at https://ariss.pzk.org.pl/20yHAMonISS/.

7. There will be no diploma for SWL listening stations. A separate endeavor only for SWL stations will be available at https://ariss.pzk.org.pl/20yHAMonISS/#swl.

End of the rules.

Additional stations outside Poland:

  • ARISS Ground Station in Italy: IK1SLD.
  • F4KLX - the radio club of the ISS Fan Club.
  • TM20ISS - special occasion callsign from France.

Дипломная акция: «20 лет активной любительской службы радиосвязи на Международной космической станции»

Радиолюбительская акция организована для ознаменования и популяризации наиболее важных моментов и событий, связанных с празднованием 20-летия открытия и использования радиолюбительского оборудования на Международной космической станции (МКС).

В 1996 году ARISS (Любительское радио на Международной космической станции) организовало работу по подготовке любительского радиооборудования для установки его на орбитальную станцию. В 1999 году были объединены в космос первые модули орбитальной станции, изготовленные в России и США. Первая экспедиция на МКС была в начале ноября 2000 года, и первые жители находились на станции. Испытания по установлению двусторонней связи с использованием любительского радиооборудования космической станции с наземными любительскими радиоспутниковыми станциями по всему миру начались и были успешно проведены 13 ноября 2000 года. Эти испытания продолжались в течение нескольких дней. 21 декабря 2000 г. был осуществлен первый заранее запланированный контакт ARISS для студентов школы (США), во время которого на вопросы студентов отвечал космонавт, находящийся в космосе, на борту МКС. С тех пор было организовано более 1300 контактов ARISS для студентов из различных учебных заведений мира, в том числе 21 контакт в Польше.

Чтобы отметить эти исторические события, по инициативе польского наставника ARISS Europe при поддержке любителей из польских любительских радиоклубов: SP2ZIE, SP3POW, SP3YOR, SP5PMD, SP7POS, SP8YAY, SP9PKS (в алфавитном порядке), которые ранее организовывали контакты ARISS и с помощью 27-го Польского отделения радиолюбителей (PZK) Południowa Wielkopolska, а также при содействии Главного управления PZK и помощи Delts - Ассоциации радиолюбителей и радиолюбителей, в период с 13 ноября (г. 00:00 UTC) до 21 декабря 2020 г. (23:59 UTC) планируется запуск специальных станций в рамках акции под названием: «20 лет активной любительской службы радиосвязи на Международной космической станции».

Больше информации на: https://ariss.pzk.org.pl/20yHAMonISS/.

1. Правила Диплома «20 лет активной любительской службы радиосвязи на Международной космической станции».

2. Эмитентом диплома является Польский союз радиолюбителей (PZK) в сотрудничестве с ARISS и со специальными станциями организаторов: HF20ISS, SN20ISS, SN3ISS, HF7ISS, HF8ISS, HF9ISS, 3Z20ARISS, SO1SS.

3. Дипломная акция продлится с 13 ноября по 21 декабря 2020 года на всех диапазонах и излучениях в соответствии с правилами страны. Система Echolink не разрешена. Мы рекомендуем вам вести контакты через репитеры или транспондеры, расположенные на спутниках.

4. Кампанию поддерживают другие станции тоже за пределами Польши которые могут быть добавлен во время акции. Список станции на сайте https://ariss.pzk.org.pl/20yHAMonISS/ и в SPLOG. Двусторонняя связь с этими станциями считается как со станцией организатора.

5. Условием получения Диплома является установление двусторонней радиосвязи:

а) станциями из Польши, имеющими не менее четырех разных станций-организаторов.

б) станциями, работающими с территории Европы (кроме Польши) как минимум с двумя разными станциями организаторов.

в) станциями, работающими за пределами Европы, по крайней мере, одной из станций организаторов.

6. Дипломы только в электронном виде, они генерируются автоматически в соответствии с вышеуказанными требованиями и могут быть загружены с SPLOG. Как это сделать, можно узнать на сайте https://ariss.pzk.org.pl/20yHAMonISS/.

7. Для станций прослушивания SWL не будет диплома. Об отдельной активности для станций SWL будет объявлено на https://ariss.pzk.org.pl/20yHAMonISS/#swl.

Конец правил.

Дополнительные станции это:

  • Наземная станция ARISS в Италии: IK1SLD.
  • F4KLX - станция ISS Fan Club.
  • TM20ISS - позывной из Франции.

ARISS
PZK
27OT PZK
ISS FanClub

Log SP
SP3POW
Świat Radio - Wydawnictwo ATV

Dział dla stacji nasłuchowych (SWL) / Chapter for listening stations (SWL) / Глава для станций прослушивания (SWL)

Dla stacji nasłuchowych (SWL) przygotowano we współpracy z ISS FanClub osobną, ale uzupełniającą aktywność dyplomową. Stacje nasłuchowe SWL powinny zapisać łączności (QSO) i przygotować dziennik SWL (LOG SWL). Więcej informacji znajdziecie na Fan Clubie ISS.

For the listening stations (SWL), separate but supplementary award activity has been prepared in cooperation with the ISS FanClub. SWL listening stations should write down the QSO and prepare an SWL log. More information will be provided at ISS FanClub webpage.

Для станций прослушивания (SWL) в сотрудничестве с ISS FanClub было подготовлено отдельное, но допополнительная дипломная акция. Подслушивающие станции SWL должны записывать QSO и составлять журнал SWL. Более подробная информация будет предоставлена ​​в Фан-клубе ISS.

QSL

Papierowe karty QSL od stacji Polskich organizatora wysyłane będą tylko przed Biuro QSL. Inny sposób jest dozwolony, lecz to pozostaje do uzgodnienia pomiędzy operatorami łączności.

Paper version of QSL cards from Polish stations of organizer will be sent only to the QSL Bureau. Other ways are allowed but it depends only on an individual agreement between operators of the QSO.

Бумажная версия QSL-карточек с польских станций организатора будет отправлена ​​только в QSL-бюро. Другие способы разрешены, но это зависит только от индивидуальной договоренности между операторами QSO.

pobierz swój dyplom / download the award (diploma)/ скачивание диплома

W serwisie LOGSP w polu wyszukiwania wprowadź znak swojej stacji. Dyplom dostępny jest w dwóch wersjach językowych po angielsku i po rosyjsku. Dziękujemy za udział w tej aktywności pozwalającej obserwować na naszych oczach historyczne chwile. Akcją tą przygotowywaliśmy do oficjalnych obchodów ARISS. Jeśli chcesz wesprzeć działania ARISS odwiedź stronę wesprzyj ARISS.

On the LOGSP website, enter your callsign in the search box. The award is available in two language versions English and Russian. Thank you for participating in the historic preparations for the anniversary celebration by ARISS. If you would like to support ARISS activities, please visit the website: Donate ARISS.

На сайте LOGSP введите свой знак станции в поле поиска. Диплом доступен в двух языковых версиях на английском и русском. Благодарим вас за участие в этой исторической подготовке ARISSа к празднованию юбилея. Если вы хотите поддержать деятельность ARISS, посетите веб-сайт: Пожертвовать ARISS.

Download